top of page
8.jpg

BASES DEL CONCURS DE REELS 8M 2022

Concurs organitzat per l’Oficina Jove del Baix Empordà

 

 

1. Objecte

 

L’objecte d’aquestes bases és regular el funcionament del concurs de Reels 8M 2022. L’objectiu principal del concurs és promoure la reflexió entre els i les joves de com volen que esdevingui la figura de la dona en un futur proper, sota el lema “La dona que vull ser”, mitjançant l’ús d’eines digitals d’ús habitual en la població jove.

 

 

2. Requisits de presentació dels reels

 

Només es podrà presentar un reel per persona.

 

La temàtica serà la “la dona que vull ser”.

 

Haurà d’estar editada en llengua catalana.

 

S’adreça a joves del Baix Empordà d’entre 12 i 35 anys.

 

 

3. Presentació dels reels

 

Els reels s’hauran de presentar abans del dia 7 de març del 2022 al correu electrònic següent: oficinajove@baixemporda.cat, d’acord amb el procediment següent:

 

  • L’assumpte del missatge serà “La dona que vull ser” i haurà d’incloure el següent:

 

  • Pseudònim (si no es vol fer públic el nom)

  • Nom i cognoms

  • Edat

  • Població

  • Correu electrònic de contacte

  • Títol del reel

  • Enllaç del reel

 

4. Premi

 

El premi és una càmera Polaroid Now+ i 2 capses de pel·lícules instantànies valorat en 190€. En cap cas es podrà canviar el premi per diners o altres articles.

 

Es valorarà la creativitat, la capacitat de transmetre el missatge i concepte de dona que es vol fer arribar, així com la qualitat artística del reel.

 

El reel guanyador es publicarà a les nostres xarxes socials (@oficinajovebaixemporda) el dia 8 de març de 2022. Si la persona guanyadora vol ser etiquetada caldrà que també especifiqui el seu compte d’Instagram.

 

5. Jurat

 

El jurat estarà format pels i les professionals de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà. Si es considera necessari es convidarà a formar part del jurat a un/a professional extern/a de l’àrea.

 

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert en cas que cap dels reels presentats compleixin el format correcte i/o no assoleixin una qualitat mínima.

 

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

6. Òrgans competents per a la instrucció i concessió

 

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà serà l’encarregada de la instrucció del procediment per a l’atorgament del Premi.

 

El jurat serà l’òrgan que acordarà l’atorgament del Premi.

 

7. Forma d’entrega del Premi

 

L’entrega del premi s’efectuarà en el termini d’un mes, a comptar des de la data de notificació del premi.

 

8. Reels presentats

 

Els reels presentats seran propietat dels respectius autors.

 

El Consell Comarcal garantirà la privacitat dels originals i de les dades dels participants. D’altra banda, només es farà públic el nom de l’autor/a del reel guanyador.

 

El Consell Comarcal conservarà una còpia de la llista de participants amb reels presentats per si es produïssin reclamacions. En el cas que algú s’adrecés a l’organització interessant-se per algun reel no premiat, només se’n facilitaria la informació demanada amb la consulta prèvia al respectiu autor/a.

 

9.- Responsabilitat legal

 

La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de totes i cadascuna d’aquestes bases. Els participants accepten les presents bases, així com la interpretació que n’efectuï el jurat del Premi.

 

Els participants eximeixen l’organització i el Consell Comarcal del Baix Empordà, de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer els seus reels.

 

10.- Protecció de dades

 

En virtut de la normativa en matèria de protecció de dades, les dades personals dels participants al Premi seran incloses als tractaments de responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Empordà amb domicili al carrer dels Tarongers 12, La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 i NIF P6700009A.

 

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació al present concurs. La base que legitima aquest tractament és el consentiment de la persona interessada (art.61.a) RGPD). Aquestes dades no seran comunicades a tercers amb les excepcions previstes per la llei. Es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis dels responsables i la normativa d’arxius aplicable.

 

En qualsevol cas es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i de portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit al carrer dels Tarongers 12, La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 o posant-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@baixemporda.cat. En tot cas, si es considera, es podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 

Disposició final primera

 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), si es tracta d’associacions; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals (TRLHL); la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), i resta de legislació concordant.

 

Disposició final segona

 

Aquestes bases entraran en vigor a partir del dia següent a l’íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

 

La Bisbal d’Empordà

bottom of page