top of page

QUÈ SON ELS cicles formatius ?

duotone (64).png

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. 

La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

A més a més, existeix la possibilitat en alguns cicles (tant de Grau Mitjà com de Grau Superior) de cursar-los en modalitat DUAL, és a dir, combinant els estudis amb pràctiques remunerades a l’empresa. 

Els cicles tenen una durada variable: n'hi ha de 2 cursos acadèmics (entre 1.700 i 2.000 hores) i d'un curs acadèmic (de 1.300 o  1.400 hores). 

cicles formatius de grau mitjà

Per a poder accedir a aquests estudis, cal que compleixis una de les següents condicions:

 • Haver superat l'ESO o equivalent.

 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:

 • Superar una prova d'accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova o:

 • Superar un curs d'accés específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l'any en que es fa la matrícula al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

cicles formatius de grau SUPERIOR

Per accedir a aquests estudis, cal que compleixis amb una de les següents condicions:

 • Haver superat el batxillerat o equivalent.

 • En cas de no disposar del batxillerat, cal superar una prova d'accés i tenir 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova.

 • Les persones que disposen d'un títol de tècnic o tècnica i tenen 18 anys poden:

  • Superar una prova d'accés específica.

  • Superar el curs d'accés a cicles formatius de grau superior.

  • Accedir directament als cicles formatius de grau superior, sempre que hi hagi places disponibles després de que hagi accedit l'alumnat provinent de batxillerat, curs o prova d'accés.

cicles formatius AL BAIX EMPORDÀ

Coneixes la web FPBaixEmpordà?

Es tracta d'un espai web que unifica tota la oferta educativa en Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior de la comarca.

Es tracta d'una iniciativa dels instituts que imparteixen FP de la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Torrella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols.

Allà hi trobaràs informació sobre què estudiar, on fer-ho, com accedir als cicles, sortides professionals, etc.

Ves-hi

formació dual

La formació professional dual és una modalitat de formació en alternança que té com a finalitat la qualificació professional de les persones treballadores en un règim d’alternança d’activitat laboral a l’empresa i d’activitat formativa rebuda en el marc del sistema educatiu, o del sistema de formació professional per a l’ocupació, subjecte a avaluació i amb reconeixement acadèmic.

Els  programes d'FP dual promoguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat combinen la formació de l’estudiant amb una estada de treball a l’empresa al llarg dels dos cursos d’un cicle de formació professional de la manera següent:

 

1r curs

1r i 2n trimestre

 • Assistència al centre educatiu per adquirir la formació bàsica de la professió

3r trimestre

 • Pràctiques a l’empresa no remunerades, amb una durada de 80 a 100 hores.

*A partir de juny/juliol: inici de l’estada de l’aprenent a l’empresa com a becari o treballador.

2n curs

Alternança: assistència al centre educatiu en horaris adaptats, amb estada a l’empresa com a becari o com a treballador.

1a fase d’integració

 • Formació en centres de treball en base a pràctiques no remunerades

2a fase de consolidació

 • Contracte de treball. Alta a la Seguretat Social com a treballador.

 • Beca, de 2 a 10 mesos per curs. alta a la Seguretat Social com a becari.

dual

ALTERNANÇA SIMPLE

L’alternança simple combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d'activitat dels alumnes a l'empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d'activitat a l'empresa en condició de treballadors assalariats.

L’estada en alternança simple a l’empresa es fa mitjançant un contracte laboral. La modalitat de contracte laboral la determina la mateixa empresa o entitat, d'acord amb els seus criteris i preferències. Tanmateix, es considera que els contractes més adients per a les finalitats de la formació en alternança són el contracte laboral per a la formació i l'aprenentatge, i el contracte parcial amb vinculació formativa.

La formació en alternança simple no requereix que el centre educatiu reordeni el currículum del cicle formatiu, atès que no comporta un reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa. L'alternança es pot organitzar per dies a la setmana, per setmanes o per quinzenes o altres distribucions que s'acordin. També es pot organitzar en franges de matí o de tarda.

 

El projecte ha d'incloure les activitats de treball pactades amb l’empresa que ha de fer l’alumne en alternança simple. Quan l'alumne, durant l’estada a l’empresa, assoleix l'experiència professional corresponent a un nombre d'hores igual o superior a les del crèdit o mòdul d'FCT, relacionada amb l'àmbit professional i de treball del cicle formatiu, se li reconeixeran les hores que li manquin per completar el crèdit o mòdul de l’FCT, seguint la normativa vigent.

bottom of page