top of page

homologacions, convalidacions i reconeixements...

homologar

Homologar els títols i els estudis fets a l'estranger amb els títols equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya.

L'homologació:

  • suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent,

  • habilita per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol, i

  • implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

 

Per sol·licitar una homologació o convalidació d'estudis estrangers no universitaris cal residir a Catalunya.

saber-ne +

convalidar

Quan la persona interessada vol continuar els estudis en un centre educatiu espanyol pot sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers realitzats en el seu país.

saber-ne+

reconèixer

Moltes persones tenen experiència laboral però els manca una titulació. Per tal d'aconseguir el reconeixement d'aquesta experiència laboral en un títol (o certificat), es pot sol·licitar el reconeixement. 

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • haver complert 18 anys,

  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,

  • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

Si l'objectiu és aconseguir a mig termini una titulació de formació professional o part d'aquesta:

MESURES FLEXIBILITZADORES DE LA FP: ASSESSORAMENT i RECONEIXAMENT DE       L'EXPERIÈNCIA LABORAL.

Es tracta d'un procés encaminat a reconèixer 

acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

És a dir, permet "convalidar" part dels continguts d'un cicle formatiu, que en cas de matricular-se-hi ja no s'hauran de cursar.

Aquest procés no eximeix de complir amb els requisits per matricular-se en un cicle.

Recursos al Baix Empordà:

Institut de Sant Feliu de Guíxols

Institut de Palamós

Si l'objectiu és obtenir un reconeixement en forma de certificat de professionalitat

ACREDITA'T

Aquest procés permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pugui aconseguir una acreditació oficial que el pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

saber-ne+

recneixements
bottom of page