top of page

ensenyaments universitaris

duotone (85).png

Els estudis universitaris són estudis oficials superiors i estan adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

El model universitari actual posa l’èmfasi en els estudiants com a protagonistes del procés d’aprenentatge i es mesura en crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut incidir en el fet que tots els plans d’estudis de
grau, que imparteixen les universitats de Catalunya, incloguin pràctiques externes en empreses
o institucions, i també matèries que garanteixin el coneixement d’una tercera llengua, referentment
l’anglesa.


L’estructura actual dels estudis universitaris fixa tres cicles conduents a l’obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat.

UNIVERSITAT

Vies d'accés

Existeixen diferents vies d'accés als estudis universitaris, en funció de la teva titulació prèvia podràs accedir d'una forma o d'una altra.

Si disposes del títol de batxillerat, pots accedir a la universitat realitzant les proves d'accés a la universitat.

Amb un cicle formatiu de grau superior, pots accedir directament als estudis universitaris amb la nota mitjana del cicle formatiu. Únicament si aquesta nota no et permet accedir als estudis desitjats hauràs de realitzar la part específica de la selectivitat.

Si tens una titulació universitària finalitzada, pots accedir a la universitat per la mateixa via d'accés que ho vas fer la primer vegada o a través de la teva nota mitjana de la titulació universitària que has cursat.

En el cas que tinguis més de 25 anys i que no compleixis amb cap dels requisits anteriors, pots accedir als estudis universitaris a través d'una prova d'accés específica.

Les PAU

Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.

Les PAU són l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària.

La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa indefinida.

La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

Els exàmens de PAU tenen lloc durant tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i descentralitzada, tots els estudiants s'examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d'un màxim de tres matèries corresponents a la fase específica i dediquen 1 hora 30 minuts a cada examen.

Preinscripció 

Per iniciar estudis universitaris cal formalitzar –durant el mes de juny– la preinscripció universitària.
Cal distingir entre nota d’accés i nota d’admissió. La nota d’admissió varia en funció de la titulació i de la universitat a la que es vol estudiar. La nota d’admissió a un estudi de grau es calcula sumant la nota d’accés i les notes més altes, una vegada ponderades, de les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica (en el cas que se n’hagin examinat).
Les notes de tall de l’any anterior es poden consultar i són orientatives. La nota de tall pot augmentar o disminuir, tot depèn de les places que oferten les universitats per a cada estudi i de les notes d’admissió que tenen els estudiants que han formalitzat la preinscripció dins termini.

vies d'ccés

graus universitaris

 

La finalitat dels estudis de grau és l’obtenció d’una formació de caràcter general, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional o bé per accedir a una formació avançada, de caràcter especialitzat, mitjançant els estudis de màster universitari.


Existeix una àmplia oferta de graus i tots ells resten adscrits a una de les branques següents:

Arts i humanitats

Ciències Ciències de la salut

Ciències socials i jurídiques

Enginyeria i arquitectura.

L’adscripció a una branca condiciona les assignatures bàsiques que s’hauran de cursar els dos primers anys i facilita la mobilitat entre estudis de la mateixa branca.

Consten d’entre 180 i 240 crèdits ECTS5. Alguns estudis, consten de 300 crèdits ECTS6.

La durada és d’entre 3 i 4 anys, amb algunes excepcions de 5 i 6 anys.

La titulació que s’obté en finalitzar els estudis és la de graduat o graduada.

Contenen una formació teòrica i pràctica distribuïda en matèries de: Formació bàsica, Obligatòries, Optatives, Pràctiques externes, Treball final de grau. Han d’incloure també matèries que garanteixin del coneixement d’una tercera llengua, preferentment l’anglesa.

varis
màsters i doctorats

màsters universitaris i doctorats

 

Els estudis de màster universitari comencen després d'haver acabat els estudis de grau. Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que assoleixis una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca i l’accés al doctorat.

Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l'adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius de la persona doctoranda i l'establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

Són estudis que tenen com a finalitat obtenir una formació de tercer cicle especialitzada, orientada a la formació per a la recerca o a la preparació per a l'exercici professional, que consisteix en l'adquisició de competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol i relacionades amb la recerca científica de qualitat.

residències d'estudiants

Si els estudis t'obliguen a viure lluny durant una temporada i no t'interessa llogar ni compartir pis, pots instal·lar-te en una residència o en un col·legi major, o conviure amb una persona gran i oferir-li companyia a canvi d'allotjament. Les universitats també t'ofereixen serveis per trobar l'allotjament que més s'adapti a les teves necessitats.

bottom of page